2018.02.18.

Haladó szint, 3. hét

„Krisztus megjelent Pálnak, de nem azért, hogy egymagában élvezze ismeretét, és szótlanul őrizze őt a szívében, hanem hogy miután megismerte, hirdesse a pogányok között. (…)

Lukács nem beszél erről a három évről (…), ahogyan egyébként sem sorol föl mindent. Ezért meddő azoknak a gáncsoskodása, akik valamiféle ellentmondást keresnek ebben. Egyébként pedig ítéljék meg a kegyes olvasók, milyen súlyos próbatételek vártak Pálra már az első fellépésétől fogva. Ő, akit a minap még megtiszteltetésként fényes kísérettel küldtek Damaszkuszba, most arra kényszerül, hogy menekültként idegen földön bolyongjon. (…) Végül aztán, miután három évig gyakorolta apostoli tisztét, fölment Jeruzsálembe.”

(Kálvin János)

A Biblia melyik fejezetében olvashatunk azokról az évekről, amelyeket Pál idegen földön töltött?
(24. vers, 2. szó)

 


Károli Gáspár így emlékezett vissza azokra az évekre, amikor néhány munkatársával a Szentírást magyarra fordította:

„…meg nem szűntem addig, mígnem véghez vittem az Bibliának egészen való megfordítását, melyben munkálkodtam közel három esztendeig nagy fáradsággal, testi töredelemmel, de oly buzgóságos szeretettel, hogy én egy szempillantásig ez nagy munkát el nem untam, hanem nagy serénységgel és szeretettel munkálkodtam, mígnem elvégezném azt.”


A vizsolyi református templom