2023.12.06.

Állásfoglalás az újonnan revideált Károli fordítással kapcsolatban

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány Kuratóriumának állásfoglalása
a Protestáns Média Alapítvány által készített és a Veritas Kiadó által megjelentetett
új Károli-revízióval (2011) kapcsolatban

 

1. A Magyar Bibliatársulat (MBTA) mint a Magyar Bibliatanács jogutódja és a magyarországi protestáns bibliamunka (bibliafordítás, szöveggondozás, kiadás és terjesztés) szolgálatát 63 év óta 12 magyarországi felekezet megbízásából felelősen végző testület aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az egyházak missziói munkájához elengedhetetlen bibliafordítás feladatát az egyházak hivatalos megbízása nélkül, de rájuk hivatkozva más testület vagy magánszemélyek kívánják végezni, és ezáltal a gyülekezetek és a bibliaolvasó emberek jóhiszeműségével visszaélnek, a bibliamunka hosszú távú stabilitását és minőségét pedig veszélyeztetik.

2. A MBTA szakmai meggyőződése szerint a Károli Biblia szövege csupán az eredeti 1590-es Vizsolyi kiadást jellemző fordítói elvek mentén revideálható oly módon, hogy megőrizze annak nyelvi-stilisztikai és exegetikai sajátosságait. Az MBTA továbbra is helyesnek tartja azt a korábbi döntését, amely szerint a Károli Biblia modernkori revíziója szükségszerűen új fordításhoz vezet, ezért a mai kor embere számára készült bibliafordítás feladatát az új fordítású Biblia (1975, 1990) folyamatos, jelenleg is folyó szöveggondozásában látja biztosítottnak. Úgy gondoljuk, hogy az egymástól eltérő fordítói elvek vegyítésével „modernizált” Károli kiadás inkább árt, mintsem használ a Károli Gáspár nevéhez fűződő bibliafordítási hagyomány tekintélyének és minőségének.

3. Az új revideált Károli Biblia (2011) elkészítésének eddig megismert indokait, az 1908-as szöveg megoldásainak és az új fordítású Biblia megoldásainak elegyítését mint bibliarevíziós eljárást és ennek szempontrendszerét érthetetlennek tartjuk. Etikátlannak érezzük továbbá, hogy

a) úgy használja fel az új fordítású Biblia szövegét, hogy azt meg sem említi a felhasznált bibliafordítások között;
b) szinte szó szerint és tipográfiailag átveszi az új fordítású Biblia címlapját, ezzel megtévesztve a bibliavásárlókat; és
c) a bibliarevízió elkészítésének háttereként a magyarországi református, evangélikus és baptista egyházakra hivatkozik, anélkül, hogy e kapcsolat jellegét pontosan megfogalmazná, ezáltal szintén megtévesztve az egyházi kötődésű bibliaolvasókat.

4. A MBTA Szöveggondozó Bizottsága a több fejezeten elvégzett vizsgálat eredményeként helyenként komoly szakmai következetlenségeket és pontatlanságokat tárt fel, és ezért a szöveg alaposabb szakmai felülvizsgálatáig is óvatosságra intjük a bibliaolvasó egyházi közvéleményt. E kiadás egyházi jóváhagyását ajánlani nem tudjuk.

Arra kérjük a MBTA tagegyházainak felelős vezetőit, hogy a fenti szempontokra hívják fel lelkipásztoraink figyelmét, akik a gyülekezeti tagokat segíthetik a megfelelő szakmai háttérrel elkészített, és az egyházak által jóváhagyott bibliafordítás kiválasztásában.

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány Kuratóriuma

 

Az állásfoglalás szövegét pdf formátumban itt is megtekintheti.