A Biblia és reformáció kiállítás tablói

Az új fordítású Biblia revíziója

A protestáns új fordítású Biblia szövegét gondozó Magyar Bibliatársulat Alapítvány 2005. december 6-i Közgyűlésén úgy határozott, hogy megkezdi egy újabb, átdolgozott bibliakiadás előmunkálatait. 2006-ban megkezdődött az észrevételek gyűjtése, 2009-ben pedig a beérkezett észrevételek rögzítése és értékelése. Ezzel elindult a bibliarevíziós folyamat, amely jelenleg a Bibliatársulat szolgálatának legfontosabb tevékenysége. Az új kiadás várhatóan 2014-ben jelenik meg.

Az új kiadás szükségessége

A bibliafordítás szakértői szerint általában nemzedékenként egyszer felül kell vizsgálni, hogy a rendelkezésre álló és naponként használatos bibliafordítás nem szorul-e revízióra, javításra. Az 1990-es revideált kiadás megjelenése óta eltelt több mint húsz év során számos észrevételt kaptunk a fordítás szövegével kapcsolatban, emellett mi magunk is folyamatosan számon tartjuk a felismert nyomdai és egyéb hibákat, egzegetikai-fordítási alternatívákat, vagy a lap alján közölt jegyzetanyagban végrehajtandó változtatásokat.

A Magyar Bibliatársulat tagegyházai által ráruházott kötelessége, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy az általa fordított és kiadott Biblia minden tekintetben a lehető legjobb legyen. Célunk egy olyan bibliakiadás elkészítése, amelyre bizalommal támaszkodhatnak a 21. században új misszió feladatok előtt álló tagegyházaink.

A revíziós munkafolyamat

A bibliarevíziós munkáért az úgynevezett Szöveggondozó Bizottság felel. Ennek tagjai a tagegyházaink lelkészképző intézeteinek tanszékvezető biblikus tanárai. Ez a testület – mint egyfajta „legfőbb döntéshozó fórum” – dönt az új bibliakiadás szövegével kapcsolatos általános, vagy nehezebb kérdésekben.

A feladat gyakorlati lebonyolításával egy négytagú – református, evangélikus és adventista teológusokból álló – bizottságot bíztak meg. A revizorok – mindamellett, hogy megőrzik a bibliai szöveg tagolását és ragaszkodnak az emelkedett, mai beszélt köznyelvi szinthez – igyekeznek javítani a fordítás egységességén és következetességén, javítják a felismert nyomdahibákat és az esetleges fordítási tévedéseket, az archaikus, ma már nem használatos kifejezéseket pedig igyekeznek újakkal kiváltani. Munkájuk során figyelembe veszik a Bibliatársulathoz 2008 végéig beérkezett több mint húszezer olvasói észrevételt és javaslatot is.

A revízió folyamatát a Bibliatársulat főtitkára koordinálja. Az ő feladata emellett tartani a kapcsolatot a Bibliatársulatok Világszövetségének (UBS) szakmai „minőségellenőrzését” garantáló fordítási konzultánsokkal. A folyamatban igen fontos szerep jut a nyelvi lektornak is, aki folyamatosan dolgozik a próbakiadásban már megjelent könyvek szövegén.

Próbakiadások az interneten

A revízió során elkészült könyveket folyamatosan publikáljuk az interneten, bizonyos időközönként pedig egyházi lapok mellékleteiben is. Ezek a próbakiadások még nem a végleges szöveget tartalmazzák, inkább csak 90%-os befejezettségűnek tekinthetők. Egyrészt nyelvi lektorálásuk, azaz a magyar helyesírás és a stilisztika szabályai szerinti ellenőrzésük folyamatosan zajlik, másrészt pedig a munkának ebben a szakaszában is számítunk az olvasói észrevételekre. Az első próbakiadások megjelenése óta több tucatnyi levelet kaptunk már. Az ezekben megfogalmazott, illetve az ezután beérkező megjegyzéseket is gondosan mérlegelni fogjuk, és amelyeket jogosnak találunk, azokat érvényesítjük.

A 2010 óta megjelent próbakiadások megtekinthetők pdf formátumban honlapunkon, illetve a Bibliatársulat tagegyházainak weboldalain.

Az eddig megjelent próbakiadások