2020.08.04.

11. online bibliaismereti játék, 2020. tavasz

Negyedik heti kérdések

Az 5 kérdésre 5 szó lesz a válasz minden héten.
Ezeket írjátok majd be egymás után a megadott táblázat oszlopaiba.

A feladatsor letölthető innen .docx és .pdf formátumban is.
A válaszokat az alábbi táblázatba kell beírni: .docx .pdf .jpg
A megfejtést csak az 5. héten kell majd beküldeni!

A válaszokat megkereshetitek

A szabadító Isten

“Isten nem követel áldozatot, hanem áldozatot hoz! Isten szeretete olyan hatalmas, hogy inkább képes elszenvedni a legnagyobb veszteséget, mintsem hogy elveszítsen bennünket.”

Klaus Douglass

 

Izráel kudarca ellenére Isten folytatja megváltó munkáját. Egy új korszak kezdődik a világtörténelemben, amikor ő maga jön el, emberré lesz.

“Ellenség által megszállt terület – ez a világ. A kereszténység pedig annak története, hogyan jött el a világba a törvény szerinti király, ha úgy tetszik álöltözetben, és szólított fel bennünket egy nagyszabású szabotázsban való részvételre.”

C. S. Lewis

 

(4. hét) 16. kérdés

Csupán az egyik evangélium tudósít arról, hogy az Úr angyala pásztoroknak jelentette be a Szabadító világra jöttét. A Bibliában itt egy olyan megnevezés szerepel, amelyet a szabadító Istenre használtak, illetve olyan emberekre, akiken keresztül Isten (vagy a pogány világban az istenek) megszabadítja népét, és elhozza a béke korszakát. (Akkoriban így szólították a római császárt is.) Hogyan nevezi az angyal az igazi Szabadítót?

 

“Jézus Krisztus mára egy vallási vezető, egyszerű példakép lett. Valójában sokkal több ennél; ő maga a megváltás, Isten evangéliuma.”

Oswald Chambers

 

Később Jézus bejelenti az örömhírt, hogy Isten országa megérkezett! Helyre fogja állítani a teremtett világot és az emberi élet egészét, hogy ismét Isten kegyelmes uralma alatt, szabadon éljünk.

“A megváltáshoz vezető első lépés annak elismerése, hogy szükségünk van rá.”

Lord Byron

 

Jézus csodái meggyőző bizonyítékai annak, hogy Isten szabadító és gyógyító ereje valóban betört a történelembe. Amikor megszabadítja az embereket attól, ami az életüket megrontja, akkor győzedelmeskedik a gonosz hatalmán. A hozzá forduló betegeknek visszaadja az egészségét, halottaknak az életet, a kitaszítottakat visszaemeli a közösségbe, a bűnösnek megbocsát, az éhes embereknek megszaporítja a kenyeret. Mindeközben a megszabadított emberek (akiket akkoriban a betegségük, „tisztátalanságuk” miatt lenéztek és kizártak a közösségből) a helyüket szintén visszakapják Isten családjában: ismét az ő szabad gyermekeivé válnak.

Jézus környezetében érzékelhetővé válik az, hogy milyen Isten országa: az ember nincs többé kiszolgáltatva semmiféle pusztító hatalomnak! Pál apostol így fogalmaz: „a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek” (Róm 6,14).

(4. hét) 17. kérdés

Lukács evangéliumának 7. részében Keresztelő János küldöttei megkérdezik Jézustól, hogy valóban ő-e a megígért Messiás. Jézus pedig éppen a gyógyításaira hivatkozva biztosítja őket afelől, hogy ő az. Az evangélista közbeveti: „Jézus abban az órában sokakat _____”, és megszállottakat szabadított meg. Milyen szó hiányzik?

 

“Milyen csodálatos a hit! Nem köti gúzsba a szívet, mint a világ képzeli, hanem felemeli és képessé teszi a szeretetre, amely megmarad azután is, hogy az emberi élet véget ért.”

Lisieux-i Teréz

 

(4. hét) 18. kérdés

Hallgasd meg a dalt (https://youtu.be/g9eooeZLZCY), melyben elhangzik: „Újjászülettem, _____ lettem, véred folyik bennem. Nem tart fogva semmi már, fiad vagyok, Atyám”. Milyen szó hiányzik?

 

(4. hét) 19. kérdés

Jézus a körülötte összegyűlő kis közösséget arra hívta el, hogy folytassák, amit ő elkezdett: maguk is vegyenek részt szabadító munkájában. Mi a száma annak a versnek Lukács evangéliuma 10. részében, amelyben Jézus kiküldi tanítványait, hogy gyógyítsák a betegeket, és hirdessék Isten országának eljövetelét? (A számot betűvel kiírva kérjük.)

 

“A kereszt kinyilvánítja, mire vagyunk képesek, ha elszakadunk Istentől: mégpedig arra, hogy keresztre feszítsük és elpusztítsuk a legnemesebb életet, amelyet a világ valaha látott: Isten emberré lett szeretetét és jóságát. Ebből a szempontból Jézus keresztre feszítése az emberiség legnagyobb gaztette volt. Sehol másutt nem válik nyilvánvalóbbá az emberek Istennel szemben tanúsított ellenállása, mint a kereszten. “

Klaus Douglass

 

“Jézus csodákat tesz, embereket tanítványul hív és tanítvánnyá nevel… végül pedig szemrebbenés nélkül belesétál a neki állított kelepcébe, hagyja, hogy elárulják, elítéljék és keresztre feszítsék – s közben az a különös érzésünk támad, mintha valahogy mégis ő maga irányítaná az egész, elképesztően furcsa eseménysorozatot.”

J. I. Packer

 

(4. hét) 20. kérdés

A videóban (https://youtu.be/0Dek_Uqw8bQ) az énekes felszólítja hallgatóit: lásd meg, hogy „az, ami téged fogságban tart, oda van szegezve a keresztre, s a kereszten meg van _____.” Mi a hiányzó szó?

 

“Jézus azért jött a földre, hogy valóságos életmentő küldetést hajtson végre, amelyben megszabadítja az emberiséget a rabszolgaságból. Istentől távol, állandó halálfélelemben és kudarcaink kötelékében éltünk. Egyedül Jézus tudott bennünket megszabadítani. Ezért méltó a hálánkra és arra, hogy higgyünk benne.”

Philip Yancey

 

Jézus kereszthalála és feltámadása fordulópont a történelemben. A bűn, a halál, a Sátán vereséget szenvedett. És bár a lázadás korszakának istenellenes erői még egy ideig jelen lesznek, Isten országának szabadító ereje elárasztja a földet.

“Az ember számára a megváltás lehetőséget jelent, a leghatalmasabb Isten számára viszont győzelmet és hatalomátvételt.”

A. W. Tozer